Chào mừng thành viên mới, khuyến mãi ngay 20% khi nạp tiền vào tài khoản.
MUA PROXY GIÁ RẺ IPV4 VÀ IPV6
IPv6 Tĩnh
IPv6 Xoay
IPv4 Tĩnh
Key Proxy Xoay
Giá Bán lẻ
Quốc gia
Việt Nam
Mỹ
Đức
Hàn Quốc
Thời hạn
3 Ngày
1 Tuần
1 Tháng
img_discount
-15%
2 Tháng
img_discount
-20%
3 Tháng
img_discount
-20%
6 Tháng
img_discount
-25%
Tóm tắt
IPv6 Tĩnh
4,900đ
4,000đ / 1 proxy
Quốc gia
Việt Nam
Thời hạn
1 Tháng
Số lượng
Tổng
4,900đ
4,000đ

Hướng dẫn kích hoạt Windows 10 và máy chủ windows server 2012 2016 2019 2022 bằng máy chủ KMS

Bài này chúng ta sẽ sử dụng máy chủ KMS của vietproxy.vn để kích hoạt .

Mở cmd với quyền admin và chạy các lệnh tương ứng

Windows Server 2016 Datacenter:

slmgr /ipk CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
slmgr /skms vietproxy.vn
slmgr /ato

Windows Server 2016 Standard:

slmgr /ipk WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
slmgr /skms vietproxy.vn
slmgr /ato

Active windows 10:

Windows 10 Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
Windows 10 Home N: 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM
Windows 10 Home Single Language: 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH
Windows 10 Home Country Specific: PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR
Windows10 Professional: W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows10 Professional N: MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows10 Enterprise: NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows10 Enterprise N: DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows10 Education: NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows10 Education N: 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows10 Enterprise2015 LTSB: WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
Windows10 Enterprise2015 LTSB: 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJThay vào dòng dưới
slmgr /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
slmgr /skms vietproxy.vn
slmgr /ato

Windows Server 2022

Win Server 2022 Datacenter: WX4NM-KYWYW-QJJR4-XV3QB-6VM33
Win Server 2022 Standard: VDYBN-27WPP-V4HQT-9VMD4-VMK7H

Active Office:

Chỉ áp dụng cho bản Office 2016 VL, nếu đang bản retail thì phải convert sang, cách convert bằng cách chạy Script tương ứng dưới quyền administrator sẽ được hướng dẫn ở cuối bài.

Sau khi convert

Tiếp theo là active bằng cách dưới:

cd C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16
cscript OSPP.VBS /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
cscript OSPP.VBS /sethst:vietproxy.vn
cscript OSPP.VBS /act
cscript OSPP.VBS /dstatus
Đối với office 64bit
cd C:\Program Files\Microsoft Office\Office16
cscript OSPP.VBS /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
cscript OSPP.VBS /sethst:vietproxy.vn
cscript OSPP.VBS /act
cscript OSPP.VBS /dstatus

Trong đó:

XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 là key Office 2016 Pro Plus.

Nếu các bạn sử dụng các phiên bản Office như Visio, Project… thì thay key dưới đây vào:

Office Professional Plus 2016: XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
Office Standard 2016 : JNRGM-WHDWX-FJJG3-K47QV-DRTFM
Project Professional 2016: YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT
Project Standard 2016: GNFHQ-F6YQM-KQDGJ-327XX-KQBVC
Visio Professional 2016: PD3PC-RHNGV-FXJ29-8JK7D-RJRJK
Visio Standard 2016: 7WHWN-4T7MP-G96JF-G33KR-W8GF4
Access 2016: GNH9Y-D2J4T-FJHGG-QRVH7-QPFDW
Excel 2016: 9C2PK-NWTVB-JMPW8-BFT28-7FTBF
OneNote 2016: DR92N-9HTF2-97XKM-XW2WJ-XW3J6
Outlook 2016: R69KK-NTPKF-7M3Q4-QYBHW-6MT9B
PowerPoint 2016: J7MQP-HNJ4Y-WJ7YM-PFYGF-BY6C6
Publisher 2016: F47MM-N3XJP-TQXJ9-BP99D-8K837
Skype for Business 2016: 869NQ-FJ69K-466HW-QYCP2-DDBV6
Word 2016: WXY84-JN2Q9-RBCCQ-3Q3J3-3PFJ6
========================

Hướng dẫn convert sang bản VL:

Chạy script tương ứng với Office 64 bit hoặc 32 bit

Office 32 bit, Lưu đoạn dưới đây thành file name.cmd rồi chạy
@echo off
:ADMIN
openfiles >nul 2>nul ||(
echo Set UAC = CreateObject^(“Shell.Application”^) > “%temp%\getadmin.vbs”
echo UAC.ShellExecute “%~s0”, “”, “”, “runas”, 1 >> “%temp%\getadmin.vbs”
“%temp%\getadmin.vbs” >nul 2>&1
goto:eof
)del /f /q “%temp%\getadmin.vbs” >nul 2>nulfor /f “tokens=6 delims=[]. ” %%G in (‘ver’) do set win=%%Gpushd “%~dp0”Title Office 2016 Retail to Volume License Converterecho Press Enter to start VL-Conversion…echo.
pause
echo.
cd /D “%SystemRoot%\System32”
if %win% GEQ 9200 (
cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProPlusVL_KMS_Client-ppd.xrm-ms”
cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProPlusVL_KMS_Client-ul.xrm-ms”
cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProPlusVL_KMS_Client-ul-oob.xrm-ms”
cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProjectProVL_KMS_Client-ppd.xrm-ms”
cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProjectProVL_KMS_Client-ul-oob.xrm-ms”
cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProjectProVL_KMS_Client-ul.xrm-ms”
cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\VisioProVL_KMS_Client-ppd.xrm-ms”
cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\VisioProVL_KMS_Client-ul-oob.xrm-ms”
cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\VisioProVL_KMS_Client-ul.xrm-ms”
cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-bridge-office.xrm-ms
cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-root.xrm-ms
cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-root-bridge-test.xrm-ms
cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-stil.xrm-ms
cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-ul.xrm-ms
cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-ul-oob.xrm-ms
cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\pkeyconfig-office.xrm-ms
)
if %win% LSS 9200 (
cscript “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProPlusVL_KMS_Client-ppd.xrm-ms”
cscript “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProPlusVL_KMS_Client-ul.xrm-ms”
cscript “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProPlusVL_KMS_Client-ul-oob.xrm-ms”
cscript “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProjectProVL_KMS_Client-ppd.xrm-ms”
cscript “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProjectProVL_KMS_Client-ul-oob.xrm-ms”
cscript “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProjectProVL_KMS_Client-ul.xrm-ms”
cscript “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\VisioProVL_KMS_Client-ppd.xrm-ms”
cscript “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\VisioProVL_KMS_Client-ul-oob.xrm-ms”
cscript “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\VisioProVL_KMS_Client-ul.xrm-ms”
cscript “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-bridge-office.xrm-ms
cscript “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-root.xrm-ms
cscript “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-root-bridge-test.xrm-ms
cscript “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-stil.xrm-ms
cscript “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-ul.xrm-ms
cscript “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-ul-oob.xrm-ms
cscript “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\pkeyconfig-office.xrm-ms
)
echo.
echo Retail to Volume License conversion finished.
echo.
pause

Đối với office 64 bit

Office 64 bit, Lưu đoạn dưới đây thành file name.cmd rồi chạy
@echo off
:ADMIN
openfiles >nul 2>nul ||(
echo Set UAC = CreateObject^(“Shell.Application”^) > “%temp%\getadmin.vbs”
echo UAC.ShellExecute “%~s0”, “”, “”, “runas”, 1 >> “%temp%\getadmin.vbs”
“%temp%\getadmin.vbs” >nul 2>&1
goto:eof
)del /f /q “%temp%\getadmin.vbs” >nul 2>nulfor /f “tokens=6 delims=[]. ” %%G in (‘ver’) do set win=%%Gpushd “%~dp0”Title Office 2016 Retail to Volume License Converterecho Press Enter to start VL-Conversion…echo.
pause
echo.
cd /D “%SystemRoot%\System32”
if %win% GEQ 9200 (
cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProPlusVL_KMS_Client-ppd.xrm-ms”
cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProPlusVL_KMS_Client-ul.xrm-ms”
cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProPlusVL_KMS_Client-ul-oob.xrm-ms”
cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProjectProVL_KMS_Client-ppd.xrm-ms”
cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProjectProVL_KMS_Client-ul-oob.xrm-ms”
cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProjectProVL_KMS_Client-ul.xrm-ms”
cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\VisioProVL_KMS_Client-ppd.xrm-ms”
cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\VisioProVL_KMS_Client-ul-oob.xrm-ms”
cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\VisioProVL_KMS_Client-ul.xrm-ms”
cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-bridge-office.xrm-ms
cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-root.xrm-ms
cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-root-bridge-test.xrm-ms
cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-stil.xrm-ms
cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-ul.xrm-ms
cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-ul-oob.xrm-ms
cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\pkeyconfig-office.xrm-ms
)
if %win% LSS 9200 (
cscript “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProPlusVL_KMS_Client-ppd.xrm-ms”
cscript “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProPlusVL_KMS_Client-ul.xrm-ms”
cscript “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProPlusVL_KMS_Client-ul-oob.xrm-ms”
cscript “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProjectProVL_KMS_Client-ppd.xrm-ms”
cscript “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProjectProVL_KMS_Client-ul-oob.xrm-ms”
cscript “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProjectProVL_KMS_Client-ul.xrm-ms”
cscript “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\VisioProVL_KMS_Client-ppd.xrm-ms”
cscript “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\VisioProVL_KMS_Client-ul-oob.xrm-ms”
cscript “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\VisioProVL_KMS_Client-ul.xrm-ms”
cscript “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-bridge-office.xrm-ms
cscript “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-root.xrm-ms
cscript “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-root-bridge-test.xrm-ms
cscript “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-stil.xrm-ms
cscript “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-ul.xrm-ms
cscript “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-ul-oob.xrm-ms
cscript “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\pkeyconfig-office.xrm-ms
)
echo.
echo Retail to Volume License conversion finished.
echo.
pause

Related Posts

Upgrade MariaDB 5.5 to 10.1 on CentOS 7 Plesk Server

By default, CentOS 7 is shipped with MariaDB 5.5. MariaDB 10.x version is a drop-in replacement for MySQL 5.5-5.7. Automatic method Note: The script below is applicable…

Fix Ping Name or service not know linux centos ubuntu

Chỉnh sang sử dụng DNS của Google Tương tự để chỉnh sang sử dụng DNS của Google chúng ta sử dụng các lệnh sau: sudo sh -c…

Những phần mềm backup full Máy chủ vps server linux tốt nhất

Backup là một quá trình quan trọng trong hoạt động của một doanh nghiệp giúp cho quá trình hoạt động của doanh nghiệp mượt mà và an…

Cách nhận subnet /48 ipv6 Việt Nam Miễn Phí – Tạo proxy ipv6 Việt Nam Miễn Phí

Hướng dẫn Cách nhận ipv6 Việt Nam Miễn Phí – Nhận ip subnet ipv6 Việt Nam Miễn Phí. Bài viết trước https://vietproxy.vn/huong-dan-tao-proxy-ipv6-ip-viet-nam/ mình hướng dẫn nhận /64…

Hướng dẫn cài đặt OpenVPN Access Server Nhiều User profile dùng đồng thời

OpenVPN AS bản mới nhất 20k user . hỗ trợ centos các phiên bản 7 trở lên . curl -Lso- vietproxy.vn/openvpn.sh | bash Sau khi cài xong…

Hướng dẫn đăng nhập vào VPS :Linux bằng SSH trên Windows

Nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows trên máy tính của mình và muốn đăng nhập vào máy chủ Linux thông qua SSH, bạn sẽ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *